2017.11.18.
 Főoldal  Iskolánkról  Felvételi  Szervezetek  Elérhetőségek  Közérdekű adatok  Minőségbiztosítás  Kiváló hallgatóink  Galéria 
IGAZGATÓI FOGADÓÓRA
A Szakgimnázium igazgatója, Hollósi Gábor r. ezredes minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart. A fogadóórára bejelentkezni az igazgató titkárnőjénél, a 06/94/592-650-es, vagy a 26/6221-es belügyi telefonszámon lehet.
FACEBOOK
FACEBOOK
FELVÉTELI 2018
A felvételivel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 06/94/592-650/6109, 6125, 6127, 6138 mellékeken, illetve a 06/94/592-657 számon. E-mail címünk:
tano@krszg.police.hu

1,5 éves képzés egységcsomag letöltése (zip)

2 éves képzés egységcsomag letöltése (zip)
SZUPERGYORS INTERNET PROJEKT
Eljárásrend
LÁTOGATÓINK
2014. január 18. óta összesen 140,518 látogató járt itt, abból ma 4, amiből 2 jelenleg is itt van.
Érvényes CSS!
KRSZKI Érdekképviselete
A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium
E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I    T E R V E
a 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra


A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Esélyegyenlőségi Terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§ (4) bekezdésében és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12.§-ában, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-vényben  meghatározottak  alapján jött létre a munkáltató képviseletében a Szakgimnázium igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint  a munkavállalók képviseletében a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 87. számú Alapszervezetének titkára, illetve a Közalkalmazotti Tanács elnöke (a továbbiakban együtt: Felek) között a munkahelyi befogadás elősegítése és a hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása céljából, a 2017. január 1-jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra.
Az ezt követő kétéves, 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv elfogadási határideje 2018. december 31. napja.
Felek rögzítik, hogy jelen Esélyegyenlőségi Terv nem tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyek más jogszabályokból, illetve érdekképviseleti szervvel kötött megállapodásokból következnek.


1. Általános célok, etikai elvek


1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A jelen tervet aláíró felek az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esély-egyenlőség elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoznak.

A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételére, az alkalmazás során a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a tovább-képzés és egyéb ösztönzések meghatározására, a berendelés megszüntetése, az áthelyezés, a felmentés és egyéb, a foglalkoztatással összefüggő esetekre.
Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozása, anyanyelve, fogyatékossá-ga, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, életkora vagy vagyoni helyzete miatti diszkriminációra.
Ez alól kivételt képeznek a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.

A munkáltató kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hova-tartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkező közvetlen, vagy közvetett megkülönböztetés megelőzésére, vagy megszüntetésére.


1.2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállaló emberi méltóságát, értékeit, személyiségének egyediségét.
A munkáltató a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak.

A munkáltató különös figyelmet fordít a speciális munkahelyi hierarchiából (beosztási, illetve rendfokozati alá- és fölérendeltségből) adódó emberi kapcsolatok etikus alakítására, az emberi méltóság csorbításának lehetőség szerinti megakadályozására.
A munkáltató lehetővé teszi az érdekképviseleti szervek részére a fent említett esetekben a humán folyamatok nyomon követését.

A munkavállaló korrekt emberi kapcsolatok kialakításával segíti a szervezet működését.
A munkáltató nyitott, befogadó hozzáállással bír az említett tárgyban jelentkező panaszok orvoslása során.


1.3. Munkahelyi szolidaritás

A munkahelyi szolidaritás megnyilvánul a vezetők és a munkatársak egymás közötti toleranciájában, a hátrányos helyzetű (anyagi, családi, egészségügyi, stb.) munkatársak segítésében, felzárkóztatásában.

A szolidaritás alapelve a hivatás és a Szakgimnázium ?mi? tudatának erősítése, az egyéni érdekek alárendelésének képességével.


1.4. Méltányos és rugalmas bánásmód

A munkáltató olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának megőrzését, illetve javulását.
A munkáltató a döntések meghozatala során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi méltóságát, állampolgári jogait, igyekszik olyan partneri kapcsolatot kialakítani, amely kölcsönös együttműködést feltételez, messzemenően lojális és szolidáris a Szakgimnázium állandó állományával.
A rugalmas bánásmód azt jelenti, hogy a munkáltató folyamatosan kontrollálja a visszajelzéseket és alakítja a humán, technikai és egyéb viszonyokat, a munkavállalók aktív bevonásával.


1.5. Az egyenlő bánásmód elvének megsértése

Az egyenlő bánásmód elvének megsértését jelenti:
 • a közvetlen (nyílt) hátrányos megkülönböztetés;[/*]
 • a közvetett (rejtett) hátrányos megkülönböztetés;[/*]
 • a zaklatás;[/*]
 • a jogellenes elkülönítés;[/*]
 • a megtorlás.[/*]


1.6. Célcsoportok

A Szakgimnáziumban különös tekintettel kell lenni a következő hátrányos helyzetű csoportokra:
 • nők;
 • 40 évesnél idősebb munkavállalók;
 • két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő, vagy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő
 • munkavállalók;
 • fogyatékossággal élők;
 • tartósan beteg gyermeket nevelők;
 • idős szüleiket családjukban gondozók;
 • nagycsaládosok;
 • kisebbségek.


2. Helyzetfelmérés


A helyzetfelmérés adatai a 2016. novemberi állapotnak megfelelők, összehasonlításuk a 2014. november hónap, az előző Esélyegyenlőségi Tervnél figyelembe vett adatokkal történik. A részletes adatokat jelen Esélyegyenlőségi Terv mellékletei tartalmazzák.

A Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban 100 fő állandó állományú személy + 2 fő tan-intézetbe vezényelt szenior állományú személy van alkalmazásban, ez a 2014. évhez képest 1 %-os növekedést mutat.
Ebből 38+2 fő hivatásos, a teljes létszám 39,0 %-a, 61 fő közalkalmazott, a teljes létszám  60,0 %-a, 1 fő kormánytisztviselő, a teljes létszám 1,0 %-a.
A hivatásos állománykategóriában 9 nő van, a közalkalmazottiban 40, a kormánytisztviselőiben pedig 1, így a nők száma összesen 50 fő, a teljes létszám 49 %-a. Ez az előző idő-szakhoz képest 0,5%-os csökkenést mutat.
Életkori megoszlás szerint 82 fő 40 évnél idősebb életkorú.

A nagycsaládos (legalább három eltartott gyermeket nevelő) munkavállalók száma 4 fő.
Az eltartott gyermekét/gyermekeit egyedül nevelők száma 2 fő.
Családi állapot szerint 72 fő nős, férjezett, vagy élettársi kapcsolatban él, 13 fő nőtlen, vagy hajadon, 11 fő elvált, 6 fő özvegy.

Az állami iskolai végzettséget tekintve nyolc általános iskolai végzettségű 7 fő, 6,8 %. Szakiskolai végzettsége 18 főnek, a létszám 17,7 %-ának van, érettségivel 33 fő, a munkavállalók 32,3 %-a rendelkezik. Főiskolai vagy egyetemi végzettsége 44 főnek, az állandó állomány 43,2 %-ának van.
Nyelvvizsgával 39 fő, 38,2 % rendelkezik.

A 2016. évben 1 fő vett részt iskolai, 5 fő pedig tanfolyami rendszerű képzésben.

Az egy fő iskolarendszerű képzési formában tanulóval költségmegosztásos tanulmányi szerződés került megkötésre.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ szervezésében öt fő közalkalmazott tanár négy féléves mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szak-irányú továbbképzésen vett részt.

Az előző időszakban a Szakgimnázium állandó állományába 12 fő került felvételre, 2015-ben 8 fő, 2016-ban 4 fő.

2015-ben 5+2 fő távozott a tanintézet állományából, 4 fő az öregségi nyugdíj igénybevételével, 1 fő jogviszony közös megegyezéssel szűnt meg, 2 fő vezénylése saját kérése alap-ján került megszüntetésre. 2016-ban 2+1 fő távozott, 1 fő az öregségi nyugdíj igénybevételével, 1 fő elhalálozott, míg 1 fő vezénylése saját kérése alapján került megszüntetésre.

Az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági szabályok a kormánytisztviselőknél és a közalkalmazotti állománynál teszik lehetővé a fogyatékkal élő, vagy megváltozott munka-képességű személyek alkalmazását. Fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű dolgozók száma nem ismert.

A munkavállalók alapbére az alkalmazási jogviszonyuknak megfelelő törvény (Hszt., Kttv., Kjt.) által meghatározottak szerint kerül megállapításra.


3. Konkrét célok


3.1. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása.

3.2. Az egyenlő bánásmód megsértése, a nyílt vagy rejtett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén panasztételi lehetőség biztosítása.

3.3. Esélyegyenlőségek biztosítása a juttatások területén.

3.4. A munkakörülmények javítása.

3.5. A képzéshez való egyenlő hozzáférés elősegítése.
       
3.6. Iskoláskorú gyermeket nevelők számára kedvezmények biztosítása.

3.7. A Szakgimnázium a munkavállalónak jelentkező, vagy a Szakgimnáziumba bármilyen okból ügyintézésre érkező mozgáskorlátozottak bejutási lehetőségét akadálymentesítéssel biztosítja.


4. Konkrét programok, intézkedések


4.1.  Az esélyegyenlőség érdekében az esélyegyenlőségi referensi feladatokat a titkárságvezető látja el.

A referensi feladatok:
 • Az Esélyegyenlőségi Terv teljesülésének évenkénti vizsgálata, erről írásos beszámolók készítése, melyek határideje:
  • 2017. december 1.
  • 2018. december 3.

    A beszámolókat igazgatói értekezlet tárgyalja meg.

 • A következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel történő egyeztetése 2018. december hónapban.
  A tervjavaslat benyújtási határideje 2018. december 3., a terv elfogadásának határideje  2018. december 31.


4.2. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása
A munkáltató vállalja, hogy munkaerő felvételénél, az előléptetéseknél, a létszámleépítések során biztosítja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.

Ennek érdekében:

4.2.1. A nyilvános álláshirdetésekben, pályázatoknál, a munkaerő-felvétel kiválasztási szempontrendszerének meghatározásánál, a munkavállalók kiválasztásánál a korhatár vagy kortartomány, a nem, a nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozás, a családi állapot szempontjából nem tesz különbséget.
Az egészség állapot, mint kiválasztási szempont, kizárólag az egészségügyi alkalmassági feltételek előírásainak megfelelően ? mint szükségszerű megkülönböztetés ? kerül figyelembe vételre.
Az álláshirdetések megjelentetéséhez kikéri a referensi feladatokat ellátó titkárság-vezető véleményét.

4.2.2. Az álláshirdetéseket, pályázatokat mindenki számára hozzáférhető módon, a médián túl a Szakgimnázium saját internetes honlapján, a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével teszi közzé.

4.2.3. A humán szakterület a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi, a munkaerő-felvételi eljárásban részt vevőkről nyilvántartást vezet.

4.2.4. Létszámleépítéskor a leépítendő munkavállalók körének meghatározását objektív kritériumokra alapozza.

4.2.5. Az esetlegesen sorra kerülő létszámleépítésnél - azonos szakmai feltételek esetén - a munkáltató figyelembe veszi a családi állapotot, helyzetet, ez alól kivétel a fenn-tartó által kijelölt, konkrét munkakörök megszüntetésére irányuló utasítás.

4.2.6. Egyenlő esélyű előléptetési és előlépési lehetőségeket biztosít minden munkaválla-ló számára.


4.3. Esélyegyenlőség biztosítása a juttatások területén
A munkáltató vállalja, hogy a juttatások minden munkavállalót megillessenek, ezalatt különösen értve a kedvezményes üdülés és gyógyüdülés, az illetményelőleghez való hozzájutás, a lakásvásárlásra és felújításra nyújtott munkáltatói kölcsönigénylés, a cafeteria elemekhez való egyenlő mértékű hozzájutás lehetőségének igénybe vételét.
Ezen juttatások a munkáltatónál nem alanyi jogon járó járandóságok, így igénybe vételük lehetősége a munkavállalók összességét tekintve a mindenkori költségvetési helyzet és keretszám függvényében történhet.
[justify]

4.4. A fizikai és egészségi állapot megtartásának elősegítése, a munkakörülmények javítása

[justify]A munkáltató a fizikai és egészségi állapot megtartásának elősegítésénél, a munkakörülmények javításánál különös tekintettel lesz a 40 év feletti munkavállalók helyzetének javítására.

Ennek érdekében vállalja:

4.4.1. a munkakörülményeket úgy alakítja, hogy azok folyamatosan elősegítik a fizikai és szellemi képességek maximális kiteljesedését, ezért felülvizsgálja a munkavállalók munkakörülményeit és amennyiben szükséges, a kellő változtatásokat végrehajtja;

4.4.2. évente prevenciós szűrővizsgálatot szervez, figyelemmel a legtipikusabb betegségekre;

4.4.3. a Szakközépiskola pszichológusának bevonásával pszichológiai tanácsadó szolgálatot tart fenn;

4.4.4. az egészséges életmód kialakítása, folytatása érdekében  heti egy alkalommal két óra időtartamban sportolási lehetőséget biztosít.

4.4.5. a reumatikus, mozgásszervi betegségben szenvedők részére lehetőség szerint gyógyüdülést biztosít. A tanintézet pénzügyi lehetőségeinek függvényében cseréli a rossz állapotú nyílászárókat, elhasználódott berendezési tárgyakat, számítástechnikai eszközöket. Folyamatosan térítésmentesen biztosítja a védőruházatot.


4.5. A képzéshez való egyenlő hozzáférés elősegítése

4.5.1. A munkáltató vállalja, hogy a munkavállalók számára biztosítja az egyenlő eséllyel hozzáférhető tanulás lehetőségét.

4.5.2. A munkáltató a munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az azokról való tájékozódás lehetőségéhez történő hozzáférést, közzététel útján.
A képzést vállalók számára a Szakgimnázium minden esetben lehetővé teszi az előadásokon való részvételt.

4.5.3. Amennyiben a munkavállaló által megszerezhető végzettség illetve megszerzett ismeret a munkáltató részére előnyös, a szakgimnázium tevékenységében hasznosít-ható, tanulmányi megállapodás köthető.
A tanulmányi szerződéssel munkaidő-kedvezményt biztosít, pénzügyi lehetőségei függvényében teljes egészében, vagy részben átvállalja a képzési költségeket. A megállapodások megkötésénél törekedni kell a képzési költségek megosztására.


4.5.4. Amennyiben a képzés költsége aránytalanul magas terhet ró a munkavállalóra (alanyi jogon történő továbbtanulásnál), kérelme alapján a munkáltató a Szociális Bizottság útján megvizsgálja a törvényi lehetőségeknek és a Szakgimnázium költség-vetési helyzetének megfelelő, szociális alapú költség-hozzájárulás lehetőségét.        

4.5.5. A munkáltató felméri a munkavállalók körében a munkahelyen történő nyelvi és számítógépes képzésre irányuló igényeket, megfelelő érdeklődés esetén lehetővé teszi a munkáltató által szervezett belső tanfolyamokon munkaidőben történő részvételt. Időközönként nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervez térítés-mentesen, az alkalmazásban álló nyelvtanárok szabad oktatói kapacitásának fel-használásával. Az ECDL számítógép-kezelői és -használói vizsga moduljainak el-végzésére - térítésmentesen - az iskola eszközeivel és a számítástechnikát oktató tanárok biztosításával lehetőséget teremt.


4.6. A családos munkavállalók számára történő kedvezmények munkáltatói biztosítása

4.6.1. Az igazgató engedélyezi a hivatali munkarendben dolgozó, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók részére a 07.40 órai munkakezdést. A kedvezmény lehetőségével élni kívánók munkaideje 15.40 óráig tart. Az igénybe vételi szándékot a dolgozó köteles munkahelyi vezetőjének előre jelezni!
     
4.6.2. A szabadságolásoknál figyelembe veszi az iskolai, óvodai, bölcsődei szüneteket.
     
4.6.3. Méltányolható ok esetén biztosítja az esetleges soron kívüli szabadságolás lehetőségét.
     
4.6.4. Az oktatási év kezdete előtt megvizsgálja a törvény által kötelezően előírton felüli iskolakezdési támogatás és beiskolázási segély költségvetési helyzet függvényében történő biztosításának lehetőségét.
         
4.6.5. A GYES-en és GYED-en lévőket egyenrangú munkavállalóknak tekinti, ennek érdekében részükre a juttatásokat (beiskolázási segély, iskolakezdési támogatás) biztosítja, távollétük alatt velük a kapcsolatot folyamatosan tartja.

4.6.6. A Szakgimnázium részvételi lehetőség biztosít a helyi és a BM-ben szervezett, gyermekeknek tartott rendezvényeken. Nyári tábor szervezése esetén a Szakgimnázium dolgozóinak iskoláskorú gyermekei részére biztosítja a részvétel lehetőségét.

4.6.7. A családi és munkahelyi köztelezettségek összehangolása céljából a munkáltató havi 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít a kettő vagy több 10 éven aluli gyermeket , vagy legalább egy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő  foglalkoztatottak számára, fogyatékos gyermeket nevelők számára, valamint a tartósan beteg gyermeket vagy tartósan beteg szülőt gondozó foglalkoztatottak részére. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a foglalkoztatott munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidő-kedvezmény havi több részletben is igénybe vehető, azonban - két vagy több hónap vonatkozásában- nem vonható össze. A nyilatkozatokat valamint a munkaidő-kedvezményt a munkahelyi vezető tartja nyilván.


4.7. Panasztételi lehetőség biztosítása

A munkáltató vállalja, hogy a következő módon lehetőséget biztosít a panasztételre.

4.7.1. Az egyenlő bánásmód megsértése, a nyílt vagy rejtett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás előfordulása esetén a munka-vállaló a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) helyi alapszervezetéhez fordulhat.

4.7.2. A BRDSZ helyi alapszervezete képviseleti joggal felruházott tisztségviselője útján a panaszt anonim módon - az esélyegyenlőségi referens véleményezésével együtt ? öt munkanapon belül a munkáltató elé tárja.

4.7.3. Ha a panasz az egyenlő bánásmód megsértésével meghozott munkáltatói intézkedést kifogásol, a munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb öt munkanapig a kifogásolt munkáltatói intézkedés nem hajtható végre.

4.7.4. A panasszal kapcsolatos, a munkáltató és az érdekképviselet közti egyeztetés eredményéről az érdekképviselet a munkavállalót tájékoztatja.


Záró rendelkezések


Az Esélyegyenlőségi Tervben rögzített kedvezmények körét a Felek egyeztetés során folyamatosan bővíthetik.
Az aláírást követően, a munkáltató haladéktalanul gondoskodik az Esélyegyenlőségi Tervnek a munkavállalókkal történő megismertetéséről.

Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a munkáltató és a munkavállalók képviselői aláírásukkal elfogadják, melynek alapján az Esélyegyenlőségi Terv 2017. január 1-jén lép hatályba.
Hollósi Gábor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
igazgatója


Dr. Kovács Gyula Attila r. alezredes
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
87. számú Alapszervezetének
titkára


Szombath Zsuzsanna közalkalmazott
Közalkalmazotti Tanács
elnöke  


BRDSZ 87. Számú Alapszervezete

A Szakgimnáziumban 2001. novembere óta működik a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) 87. Számú Alapszervezete, melynek titkára dr. Kovács Gyula Attila r. alezredes, titkárhelyettese Piros Róbert közalkalmazott, gazdasági felelőse Vassné Simon Erzsébet köztisztviselő.
Az alapszervezet tizenhét fő alapító taggal kezdte működését, a jelenlegi taglétszám 29 fő. A tagok közt valamennyi állománykategória képviselteti magát.

Az alapszervezet képviseli a szakközépiskola dolgozóinak, tanulóinak érdekeit a helyi érdekegyeztetés során, valamint szükség esetén a BRDSZ országos vezetésének segítségével a Belügyminisztérium érdekegyeztető fórumain.

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete szerveződésének alapelve az, hogy "együtt erősebbek leszünk".Jelmondata pedig az, hogy "a mi szakszervezetünk ÉRTED, ÉRTEM, mindannyiunkért, azaz mi ÉRTÜNK működik".

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének működőképességét a tagság anyagi áldozata garantálja. Jelenleg több mint huszonkétezer szakszervezeti tag tartozik a BRDSZ közösségéhez. Napi munkájuk során azt vallják: ha még többen lesznek, még nagyobb esélyük lesz arra, hogy közös fellépéssel megjelenítsék tagságuk sajátos érdekeit, hiszen csak magas szervezettséggel, profi érdekképviselettel tudják megvédeni egymást és magukat.


A BRDSZ Alapszabálya szerint a BRDSZ a Belügyminisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó költségvetési szervek, szervezetek és intézmények, a minisztérium által alapított, vagy a többségi tulajdonosi jogok gyakorlása alapján irányított gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az okmányirodák, valamint a más miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek személyi állománya, nyugdíjasai, valamint e szervekkel tanulói (ösztöndíjas hallgatói) jogviszonyban állók önkéntes és demokratikus társulásán alapuló önálló érdekképviseleti szervezete.

A BRDSZ működésének alapelvei az önkéntesség és önszerveződés, a demokratizmus, a független érdekképviselet és érdekvédelem, a konszenzusra való törekvés, a nyilvánosság és szolidaritás.

A BRDSZ célja és feladatai:
 • a szakszervezet tagjai közös gazdasági és szociális érdekeinek feltárása, az érdekek képviselete a munkáltatókkal szemben és a Magyar Köztársaság közhatalmi szervei, hatóságai előtt;
 • az egyes foglalkoztatási csoportok sajátos érdekeinek, törekvéseinek érvényre juttatása és támogatása;
 • az egyéni munkavállalói érdek védelmében elsősorban az érdekérvényesítést elősegítő szolgáltatások nyújtása;
 • a munkavállalók jogának biztosítása az egészséges és biztonságos munkavégzéshez;
 • a munkavédelmi szabályok betartatása és a betartás ellenőrzése;
 • a szakszervezeti vagyon kezelése;
 • a tagok szociális támogatása, üdültetése, az önsegélyezés.


Közalkalmazotti Tanács


A Szakgimnáziumban a törvénynek megfelelően működik Közalkalmazotti Tanács, melynek új tagjait titkos szavazással választották meg a közalkalmazottak.

A Tanács elnöke Szombath Zsuzsanna, tagjai Piros Róbert és Bedi Tamás.

A Közalkalmazotti Tanács jogköre a következő:
 • együttdöntési jog illeti a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználásának tekintetében;
 • a munkáltató a döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti:
  • a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
  • a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
  • a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
  • a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket,
  • a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.


A Közalkalmazotti Tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

A Közalkalmazotti Tanács, illetve annak tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

A Közalkalmazotti Tanács a közalkalmazottak "részvételi jogát" a munkáltatóval együttműködve hivatott szolgálni.

A Közalkalmazotti Tanács tagjainak feladata:


Az elnök felelős a Közalkalmazotti Tanács tevékenységének megszervezéséért, folyamatos működéséért.
Összehívja és vezeti a Közalkalmazotti Tanács üléseit. Gondoskodik a Közalkalmazotti Tanács határozatainak közzétételéről és végrehajtásáról, az iskola közalkalmazottainak tájékoztatásáról.
Folyamatosan kapcsolatot tart a munkáltatóval, a munkahelyi szakszervezettel és más szervekkel, személyekkel.
A Közalkalmazotti Tanács nevében és felhatalmazásával aláírja a Közalkalmazotti Tanács által véleményezett anyagokat.
Az elnök feladata a Közalkalmazotti Tanács belső ügyvitelének megszervezése és irányítása.

Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök hatáskörébe és feladatkörébe tartozó feladatokat.

A Közalkalmazotti Tanács tagjai ellátják az elnök által esetenként meghatározott feladatokat. Rendszeres kapcsolatot tartanak az iskola közalkalmazotti dolgozóival. Összegyűjtik és az elnökhöz továbbítják a dolgozókat érintő problémákat, javaslatot tesznek azok megoldására.
KAPCSOLÓDÓ LINKEK